Nette computerbalie

Algemene Voorwaarden

1. Bevestiging

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met AdSup worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De Opdrachtgever erkent uiterlijk op datum van overeenkomst kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

 

2. Omschrijving der te leveren diensten en uitbetaling

Diensten worden geleverd en uitbetaald zoals bepaald in de overeenkomsten afgesloten tussen AdSup en de Opdrachtgever alsook conform hetgeen is bepaald op de voorzijde van de factuur.

 

3. Vergoedingen

3.1. De servicevergoeding is deze overeenkomstig hetgeen werd bepaald in de overeenkomst(en) afgesloten tussen AdSup en de Opdrachtgever en zoals op de factuur vermeld, tenzij AdSup zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan.
3.2. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw.

 

4. Betaling

4.1. Onze facturen zijn betaalbaar door de Opdrachtgever binnen de zeven kalenderdagen vanaf datum van de factuur.
4.2. Ingeval van (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling of laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding à rato van 10 % met een minimum van 150 euro, wat overeenkomt met de hinder die AdSup aldus ondervind, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door AdSup aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien AdSup op verzoek van de Opdrachtgevers afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

 

5. Opschorting en ontbinding

5.1. Bij (gehele of gedeeltelijke) niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van contractuele verplichten, behoudt AdSUp het recht voor om: – hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen; – hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen na datum van verzending, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
5.2. Indien het vertrouwen van AdSup in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt AdSup, alsook hetgeen in de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever werd bedongen, zich het recht voor van de Opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt AdSup zich het recht voor om de gehele opdracht en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 4.2, onverminderd de verplichte betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde opdrachten en/of diensten.

 

6. Overmacht

6.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt AdSup van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.
6.2. Aangezien AdSup eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten ingeval van een andere derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

 

7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. AdSup verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die wij van de Opdrachtgever ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. De rechtsgronden voor deze verwerking, zijn de uitvoering van de overeenkomst (contractuele verplichting), het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
7.2. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
7.3. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan AdSup bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van AdSup en onze medewerkers zou ontvangen.
7.4. De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen, het bezwaar en de overdraagbaarheid van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere.
7.5. Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring op de website van AdSup (www.adsup.be).

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AdSup of rechthoudende derden.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AdSup levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AdSup de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AdSup kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AdSup geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AdSup kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AdSup verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

10. Geschillenregeling

10.1. Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.
10.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.